přírodní památka

Natura 2000

Chráněné území lomu, které bylo vyhlášeno v roce 2013, je součástí soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.

V  kamenolomu byla těžba ukončena v roce 1999. Hloubka vody dosahuje cca 10 metrů.

Letní sezóna
2023

Hudební festival Znojmo
2023

ochrana lomu

evropsky významná lokalita

čolek dravý

Lissotriton vulgaris

Lokalita je jednou z mála seznamu Natura 2000 s čolkem dravým jako předmětem ochrany.

Kuňka obecná

Bombina bombina

Biotop mokřadu a přechodně podmáčených ploch je domovem kuňky obecné.

Ještěrka zelená

Lacerta viridis

V lokalitě lomu byl prokázán výskyt kriticky ohrožené ještěrky zelené.

tučnolístek krátkolistý

Aloina brevirostris

Vzácný mech tučnolístek krátkolistý roste na narušovaných místech.
Foto 1-4 : NP Podyjí

letní regulace návštěvnosti

červen - září